Dagens Ord och Bergets Vision

Bergets Vision sammanfattar 50 års erfarenhet. Men det är inte en tillbakablick utan en Hoppets Vision för framtiden!
I Bergets Vision finns vår kallelse, att verka för andlig fördjupning och Kyrkans enhet, infogad i den gemenskap och det liv som är Kyrkan och som levs här på Berget. Bergets Vision skrevs av Per Mases år 2009.
Bergets Vision som 70 sentenser:

Bergets Vision 1. Den vision jag vill beskriva är inte min (Per Mases 2009) - något jag själv hittat på. Den är varken någonting nymodigt eller någonting gammalt och föråldrat. Men den är ny och förnyande i varje generation eftersom den hämtar sin inspiration från livets och tillvarons källa.

Bergets Vision 2. Av intet skapade Gud allt, naturens rikedom och skönhet och människans höga värdighet. Gud är treenig – tre och dock en – Fader, Son och helig Ande – den fullkomliga Kärleken och den fullkomliga gemenskapen. Gud är välkomnande, Gud är vårt hem. Gemenskapen i Gud ska förverkligas på jorden och bli mänsklighetens och skapelsens räddning.

Bergets Vision 3. Den heliga historien inspirerar oss. Löftet till Abraham: ”I dig skall alla släkten på jorden bli välsignade…” (1 Mos 12:3). Förverkligandet som sker, när tiden är inne (Gal 4:4). Gud blev människa för att samla människorna in i sin gemenskap - den heliga Kyrkan. Gud har kommit oss nära i Jesus Kristus.

Bergets Vision 4. ”Berget” är en gemenskap, en vänskap i Kristus – ett ”vi” inlemmat i ett oändligt stort Vi – och med ett oerhört uppdrag. Gemenskapen uppstår som svar på en kallelse och den har sitt centrum i den heliga eukaristin. Där ”lär vi inte bara känna kärleken, vi börjar själva älska” (Johannes Paulus II).

Bergets Vision 5. I den gemensamma bönen är Kristus närvarande så som han lovat (Matt 18:20). Kristus kallar oss in i en gemenskap och för den till ett kärleksförbund, där hans förnyade och läkande närvaro finns. Vi är kallade att leva nära Kristus, så att han blir närvarande genom oss! ”Vi är de levande stenar som byggs på Kristus till Herrens Hus”.

Bergets Vision 6. Vi är kallade att ”leva Kyrkan” och vår återkommande bön är: ”Herre, fyll våra hjärtan med din kärlek”. När Kyrkan uttrycker Kristi närvaro, när miljön på ett trovärdigt sätt präglas av kärlekens ande, är den missionerande bara genom att finnas. Kristi Ande överbevisar och upplyser då om Guds närvaro (jfr 2 Mos 3:1-4).

Bergets Vision 7. Endast som lärjungar som älskar varandra och som samlas i Jesu namn (Matt 18:20) kan vi ha en realistisk möjlighet att ge människor någonting utöver det som de behöver för sin jordiska välfärd: Kristi närvaro, Guds Ande som tränger igenom det hårdaste pansar! Där kärleken till Gud och människor finns, där finns Gud.

Bergets Vision 8. Vårt uppdrag som Bergets medarbetare är att – tillsammans med hela den världsvida Kyrkan - samla in människor i den livgivande och helande miljön som finns när vänskapen i Kristus och troheten mot honom lever. Vänskapen och kärleken till Kristus och hans Kyrka är gåvor som måste vårdas.

Bergets Vision 9. Jesus säger: ”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra, ja såsom jag har älskat er så skall ni älska varandra. Om ni har kärlek inbördes, skall alla förstå, att ni är mina lärjungar” (Joh 13:34, 35). Den kallelse som Bergets medarbetare svarar på, är att möta varje människa med den gästfrihetens inställning som den heliga portvakten en gång uttryckte: ”Varje gång jag öppnar dörren för någon har jag förväntat mig att finna Kristus. Och hittills har jag inte blivit besviken”.

Bergets Vision 10. Gemenskapen är ämnad att vara öppen för alla som söker. Men observera! Städning, matlagning, administration och gudstjänst är lika viktiga för att gemensamt ge den som kommer kontakt med evangeliet! Alla arbetsuppgifter är lika viktiga.

Bergets Vision 11. Detta är utgångspunkten för Bergets vision – en miljö samstämd med tillvarons harmoniska treklang: Kärleken, Skönheten och Sanningen i Gud genom Jesus Kristus. Genom mångas generositet har vi fått möjligheten att förverkliga visionen.

Bergets Vision 12. Allt är gåvor! Naturen som omger oss. ”Naturen kan lovsjunga Gud”, säger Dag Hammarskjöld. I psaltarpsalmer uppmanas ibland hela naturen till lovsång. I den kristna traditionen finns den tonen genom alla tider. Särskilt den helige Franciscus ger ord åt den. I vår tid är den viktigare än någonsin. Nu när naturen exploateras intill gränsen för katastrof behövs en förnyad respekt och samhörighet med skapelsen och en fascination och tillbedjan inför Skaparens avsikt av vishet och skönhet.

Bergets Vision 13. Skogen som ger skydd, möjlighet att kunna vandra utan att bli iakttagen. Skogen skall vara tillgänglig – men inte alltför vårdad. Vandra avstressat. Stanna, låta naturen inverka på sig – bara ta emot. Kanske slå sig ner, luta ryggen mot en mäktig fura eller en mossbelupen klippa. Skogen skall vara tillgänglig - men inte för mycket vårdad. Någonting av vildmark måste få finnas kvar.

Bergets Vision 14. Skogskapellet på helig mark mitt i skogen. Inne i skogen – en bit från timmervägen – så att man inte omedelbart upptäcker det, utan måste söka upp det – ligger skogskapellet, en helig plats mitt i furuskogen. Det är byggt med samma mått och på samma sätt som man gjorde på 1000-talet, tiden för Sveriges kristnande. Gliporna mellan timmerstockarna släpper in den friska skogsluften och tillräckligt mycket ljus.

Bergets Vision 15. I Skogskapellets blickfång finns en underbar Kristus-ikon. Här är plats av djup stillhet för enskilda vandrare. Kanske hörs ”ljudet av en sakta susning …” (1 Kon 19:12). När skogsområdet blivit vårt, upptäckte vi till vår stora glädje att vi på köpet fått en skyddad urskog, en nyckelbiotop, där naturens förvandlingsprocess från död till spirande liv blir tydlig. En plats som ger anledning till förtröstansfull meditation!

Bergets Vision 16. Närmare bebyggelsen övergår skogen på ett självklart sätt till vildmarksträdgård. Medarbetarnas känsla för skönhet gör hela miljön på Berget till ett blomstersmyckat paradis sommartid. Ett trädgårdsland för grönsaker och blommor finns i backen nedanför S:t Davidsgården. Det är inte till för att fylla hela vårt behov – det skulle kräva alldeles för mycket arbete – men för att kunna ge det lilla extra och dessutom erbjuda trädgårdsterapi.

Bergets Vision 17. Den inre trädgården är öppen inåt och uppåt – precis som vi öppnar oss inåt och uppåt mot Gud i retreatens tystnad. Vi närmar oss S:t Davidsgården och går in genom klosterträdgården. Arkitekturen visar att gården är byggd både för att fungera för retreat och för att åskådliggöra vad retreat är.

Bergets Vision 18. Den inre trädgården motsvarar vår inre trädgård. I retreaten öppnar man sig inåt och uppåt - man solar sig i Guds kärlek – så ser vi förtecknet för retreatens tystnad. Vår inre trädgård kan vara nedisad långa perioder, men när den får vara öppen mot himlen och solen kommer vårens och sommarens liv och skönhet tillbaka. När vi upptäcker oss vara älskade och önskade just sådana som vi är, kan glädjen komma, ja, en inre munterhet!

Bergets Vision 19. Fontänens plaskande blir som ett stilla melodiöst skratt. Den friska gräsmattan och blomsterrabatten kring bassängens vatten – som vi försöker hålla rent – talar samma språk. Likaså paradisäppelträdet med blommor som blir frukter. Men också hösten och vintern ger kvalité åt den inre trädgården - den rofyllda och väntande vilan, mognaden och sedan den rena, orörda snön. Naturen samspelar med byggnaden på många olika sätt.

Bergets Vision 20. Malungsstugan, mellan de båda gårdarna, med S:t Dominicus kapell och dess påtagliga Kristusnärvaro – påminner oss ständigt om de stora andliga rikedomar som vi får ta emot i det förtroendefulla samarbetet protestantiskt - katolskt. Det katolska kapellet börjar bli för alltför trångt och behöver utvidgas.

Bergets Vision 21. När det gäller medarbetarbostäder vill vi fortsätta i samma anda som tidigare, så att allt får växa fram organiskt. Vi vill bygga för gemenskap och integritet, för helhet, harmoni, praktisk funktion, för att Berget skall kunna följa sin viktiga kallelse. År 2013 invigdes två nya medarbetarhus, Betania och Raka gatan.

Bergets Vision 22. Ständigt måste vi tillbaka till utgångspunkten för att orientera oss, ta ut kompassriktningen – också när det gäller de praktiska avgörandena. Förutsättningen för att livet på Berget skall utvecklas friskt är vänskap och troheten mot Guds ord. Berget är attraktivt på grund av trovärdigheten.

Bergets Vision 23. Jesus säger: ”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas…” (Matt 5:13, 14). Vi påminns ständigt om Hans ord: ”utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5). Troheten mot Kristus och Kyrkan är livsnödvändig. Där finns kompassriktningen.

Bergets Vision 24. De båda gårdarna på Berget har olika profiler, men identiteten, inriktningen och andan är densamma. Miljön skapas av medarbetarna. Deras inspiration att tjäna människor och förmedla vänskap och tro kommer av att de svarat på en kallelse.

Bergets Vision 25. S:t Davidsgården är en retreatmiljö och retreater erbjuds kontinuerligt under hela året. Retreat är själavård. Därför är antalet deltagare inte avgörande. De som kommer är ofta i stort behov av vila, tystnad, ostördhet och stödjande samtal.

Bergets Vision 26. Den tid vi lever i kännetecknas allt mer av stress och utmattning – och av brist på andlig vägledning. Det svar vi vill ge, i trohet mot Kristus, är möjligheten att återhämta sig i en miljö där gudstjänstlivet är rikt, där bibelmeditationerna och vägledningarna väcker bönen och stärker tron – där man i konfidentiella samtal kan få uttrycka det som rör sig i ens innersta – och bli förstådd.

Bergets Vision 27. Samtidigt som man vilar och återhämtar sig speglar man sitt liv mot evangeliet. Retreaten är med ett ord från den store själasörjaren Francois de Sales (1567-1622) ”miljön för det himmelska livet på jorden”. Genom avspänningen i retreaten kan smärtsamma minnen och problem komma till ytan, men inte minst genom de enskilda samtalen kan retreaten bli en befriande reningsprocess.

Bergets Vision 28. ”Tröskeln” måste vara låg så att man vågar ta steget att öppna sig i förtroende. Den som lyssnar måste inse hur sårbar en människa är i den situationen. Det är kärlekens igenkännande uppmärksamhet som är förutsättningen för att kunna förstå och stödja. Evangeliet visar vad som är rätt och orätt, och Kristi föredöme visar vägen till räddning. Självklart kan bikten bli aktuell – t.o.m. för den som inte visste att detta befriande sakrament finns!

Bergets Vision 29. Hjärtat i hela Bergets miljö – för medarbetarna och för gästerna – är det dagliga gudstjänstlivet. Det skall gestaltas i samklang och solidaritet med hela Kristi Kyrka. Liturgin kan aldrig bli nog vacker! Ingenting kan ändras eller läggas till av det som Gud uppenbarat i Kristus – men allt skall gestaltas i liv och liturgi, i skönhet och kreativitet.

Bergets Vision 30. Vi – tillsammans med hela den världsvida Kyrkan – skall gestalta det som man alltid och överallt trott! Liturgin skall göra oss samtida med de mysterier som vi firar. Då förs vi in i en förnyande och berikande utveckling. Vår relation till Gud får liv genom liturgin: vår tro fördjupas genom de stora händelser som kyrkoåret aktualiserar.

Bergets Vision 31. Tonen skall alltså vara lovprisning över Guds godhet som leder oss till räddning. Den är en försmak av den stora lovsången i himlen. Särskilt varje söndag skall ljuset från Herrens uppståndelse stråla fram.

Bergets Vision 32. Till de mycket stora gåvor som medarbetarnas inspiration ger in i miljön hör musikaliteten – sången i den heliga Mässan och i tidebönerna. Inte minst flerstämmigheten i de ortodoxa bönerna och hymnerna, i Taizé-sångerna och i de omtyckta psalmerna i psalmboken ger festglädje och gemenskapskänsla. Sången blir ofta en skönhetsupplevelse, en befriande glädje och en tillbedjan. En förutsättning för den utvecklingen har varit att vi avstått från dominerande instrument.

Bergets Vision 33. Till Mässan och Vespern i S:t Davidsgårdens kapell kommer också en ständig ström av deltagare från Meditationsgårdens verksamhet. I Nattvardsgudstjänsten på S:t Davidsgården är alla kristnas synliga enhet alltid ett centralt förbönsämne. ”Kyrkans enhet och andlig fördjupning” är ju vår kallelse!

Bergets Vision 34. På Berget går vi så långt vi kan i riktning mot enheten, i bön, relationer, undervisning. Vi försöker finna retreatledare från olika kyrkor och samfund. På det officiella planet har Svenska Kyrkan och Katolska Kyrkan inte kommit närmare varandra de senast 50 åren. Tvärtom har den Svenska Kyrkans vägval fört längre bort från det som är gemensamt kristet.

Bergets Vision 35. I Mässan är interkommunion inte möjlig (utom i absoluta undantagsfall) och ”vild ekumenik” för oss inte närmare målet. Den framkomliga vägen är idag denna: att katoliker som deltar i Nattvardsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning tar emot välsignelsen av prästen i stället för bröd och vin. På motsvarande sätt tar de som inte är katoliker emot välsignelsen av prästen i den katolska mässan. Visionen om de kristnas enhet är en bön till Fadern om synlig enhet. Vi ber med och för varandra, vi välsignar varandra och vi gör Jesu bön till Fadern om de kristnas synliga enhet till vår egen bön: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig” (Joh 17:21-23).

Bergets Vision 36. ”Ingen kan dö från sig själv – om inte Kristus lever i honom”. Förståelsen och förtroendet för våra enhetssträvanden har blivit allt starkare hos dem som kommer till oss och många uttrycker sin glädje. Berget har blivit ett hoppets tecken!

Bergets Vision 37. Kärleken till Kristi Kyrka har också blivit allt starkare bland oss medarbetare och smärtan över att ännu inte ha nått den fulla enheten driver oss framåt för att finna vägar. Men vägvalen får aldrig störa vänskapen eller splittra den. Då skulle hela vårt uppdrag omöjliggöras. Vår miljö skall förmedla helhet och läkning. Den helige Ande trivs endast i den förtroendefulla vänskapen.

Bergets Vision 38. På den andra gården, Meditationsgården, har också en mycket lovande utveckling skett. Bebyggelsen har växt fram organiskt – i stil som antyder inflytande från japansk kultur – med meditationshall och övningshall och med ett ljust dagrum för gemensamma sökande samtal.

Bergets Vision 39. Också rummet för de enskilda samtalen används flitigt. Djupmeditationen öppnar för sådant som man – ofta omedvetet – har hållit tillbaka. Nedanför Meditationsgården ger sommarängen skönhetsupplevelser genom sin färgrika mångfald av blommor, som får växa vilt och fröa av sig till nästa sommar.

Bergets Vision 40. Meditationsrörelsens utmaning, som vi svarade på i början av 1970-talet, har blivit en väg in i den kristna mystiken. Erfarenheterna av retreatverksamheten förde fram till insikten att obearbetade psykiska smärtor skyddas av fysiska spänningar. För att de ska kunna bearbetas behöver man komma in i en fysisk-psykisk avspänning. Försvarsmekanismerna får inte forceras för snabbt.

Bergets Vision 41. Att ”sitta till stillhet” – för in i en avspänning som samtidigt är vakenhet och uppmärksamhet. Det som anmäler sig av sådant som varit gömt under olika försvar, kommer upp till medvetandet i den takt man själv orkar med.

Bergets Vision 42. Tillsammans med meditationsövningarna har vi enkla men mycket verksamma övningar i kroppskännedom. Med all tydlighet erfar vi att människan är en fysisk-psykisk-andlig helhet. Kroppen är ”den helige Andes tempel”.

Bergets Vision 43. Att djupmeditation och bön inte får skiljas från varandra har också blivit alltmer uppenbart. Vi slutar inte att vara kristna därför att vi mediterar. När kärleken blir vår inriktning finns bönen där, som spontan enkel bön (”hjärtats bön”) eller som ”den rena bönen” – bön utan ord.

Bergets Vision 44. Djupmeditationen har fått ett hem i många församlingskyrkor. Vi räknar med ca 150 grupper med ledare, som fått sin utbildning på Berget. Vi ser det som en tyst och diskret väckelse, där människor både finner en väg bort från stress och in i bönens inställning. Meditationsledareutbildningen blir därför allt viktigare.

Bergets Vision 45. Men Meditationsgården erbjuder inte bara kurser i djupmeditation. I och med att vi insett att det fysiskt-psykiskt-andliga är en helhet, har vi blivit angelägna om att ta vara på de erfarenheter som yoga, qi-gong, ai-ki-do och ju-jutsu ger. Vägledande i valet av sådana kurser är givetvis att undervisningen och effekterna av övningarna harmoniserar med evangeliet. Att ta vara på det som är gott i andra kulturer är att samverka med målet att ”allt skall sammanfattas i Kristus” (Ef. 1:10). Den kristna människosynen skall alltid ligga som grund.

Bergets Vision 46. Övriga kurser har speciellt att göra med etik och människosyn, kultur och andlig vägledning. Föredrag som förmedlar kunskap följs av gemensamma sökande samtal. Andan i samtalen kännetecknas av lyhördhet, äkthet, varsamhet, medvetenhet. Olika infallsvinklar, erfarenheter och uppfattningar kan komplettera varandra och hjälpa till nyansering, saklighet och öppnare perspektiv.

Bergets Vision 47. Respekt för vars och ens integritet är vägledande. Meditationsgården öppnar vägar för dem som söker att finna en andlighet som är sund och ger en universell tillhörighet. Den senaste tiden har behovet att ”bara-vara” blivit större – att finna en kravlös vila, där gudstjänstlivet och meditationen är ett ständigt erbjudande. Meditationsgården erbjuder ibland sådana dagar.

Bergets Vision 48. Alla de tjänande funktionerna på Berget är beroende av varandra. Vi bildar tillsammans en levande helhet. ”Ni utgör Kristi kropp och är var och en för sig delar av den”, säger aposteln Paulus (1 Kor 12:27).

Bergets Vision 49. Anden ger liv åt allt genom att ge de gåvor som består – ”tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:13). Kök, städning, svara i telefon, förberedelse för kurser och retreater, ta emot folk, fira gudstjänst – allt är viktigt. Allt kräver samråd och samarbete, vänskap och ömsesidigt förtroende. Allt är en tjänst till Guds ära.

Bergets Vision 50. Köket förtjänar allt det beröm som våra gäster ger. Maten är välsmakande och hälsosam. Också på ett yttre sätt kan man smaka och känna evangeliet!

Bergets Vision 51. Städningen sker på ett sådant sätt att våra gäster känner sig respekterade och välkomnade. Det välstädade rummet ger värdighet åt den som kommer.

Bergets Vision 52. Kansliet sköter den administrativa tjänsten för helheten. Den nya kommunikationstekniken förenas med personlig omsorg. Likaså harmonieras ansvarig ekonomi med mod och förtröstan att våga satsningar.

Bergets Vision 53. S:t Sigfrids boklåda är inte en vanlig bokaffär. ”Gud, människorna, böckerna och pengarna – men i den ordningen”, brukade Sr. Ingrid OP (1923-2015) säga – hon som byggde upp Boklådan.

Bergets Vision 54. Det seriösa och rika urvalet av andlig och etisk litteratur (i S:t Sigfrids boklåda) återspeglar verksamheten på Berget. Där kan man finna svar och fördjupning när intresset väckts för vissa frågor. I vår tid med tilltagande brist på kunskap om kristen tro och kultur, blir den funktionen allt viktigare. Boklådans kallelse hör ihop med Kristi ord: ”Anden skall leda er fram med (eller: in i) hela sanningen” (Joh 16:13).

Bergets Vision 55. ”Kristus är densamme – igår och idag och i evighet”. Men hur skall Berget behålla sin identitet, vitalitet och betydelse? Genom att fortsätta följa kallelsen!

Bergets Vision 56. I troheten ”i det lilla” (Luk 16:10) växte mer och mer en gemenskap fram. Vi märkte att vi delade samma sätt att leva – i daglig Mässa och tidebönsbedjande, vi delade samma inriktning av kärlek till Kristus och Kyrkan, samma vilja att tjäna – samma kallelse!

Bergets Vision 57. Vi behövde bara skriva ner det som vi redan levde! 1994 kunde vi avlägga våra första löften som postulanter, 1995 som noviser och 1996 som fullvärdiga medlemmar i kommuniteten ”Den heliga Treenigheten”. Samma år fick vi, var och en i kommuniteten, välsignelsen vid en audiens på Petersplatsen i Rom av påven Johannes Paulus II. Välsignelse fick vi också, något senare, av Västerås stifts biskop Claes-Bertil Ytterberg i samband med en Vesper i S:t Davidsgårdens kapell.

Bergets Vision 58. Katolska kyrkans biskop Anders skriver: ”... Det är en stor glädje att se hur er kommunitet växt fram och funnit en så god grund i vår gemensamma bibliska och andliga tradition. På så sätt utgör kommuniteten genom sin blotta existens ett levande ekumeniskt vittnesbörd och kan inspirera många att be och verka för den fullkomliga enheten."

Bergets Vision 59. "Jag vill betona att jag ser er Kommunitet som en viktig länk och bro mellan oss och Svenska Kyrkan. Med hälsning och välsignelse i Herren.”
+ Anders Arborelius, OCD

Bergets Vision 60. Vänskapen är hjärtat i gemenskapen. Så har kommuniteten Den Heliga Treenigheten växt fram. Men varför kommunitet? Varför finns den? För att vi som gemenskap skall kunna svara på kallelsen.

Bergets Vision 61. "Kommunitetens kallelse är: att vara hjärtat i gemenskapen, bära den ekumeniska kallelsen genom bön, arbete och ansvar, svara för Bergets inriktning och beslut samt vara en ekumenisk samtalspartner."

Bergets Vision 62. Uppdraget är mycket stort – liksom ansvaret! Berget bygger på frivillighet. Volontärer kommer som gåvor från Gud. De ger förnyelse, ungdomlig friskhet och inspiration till Berget. De kommer som svar på en kallelse.

Bergets Vision 63. Volontärerna stannar en först provvecka – då det prövas från båda hållen att allt stämmer. Om man sedan stannar längre än tre månader, bekräftas kallelsen och man upptas i medarbetargemenskapen. Det sker genom en särskild välsignelseceremoni i kapellet. Där får vi alla uttrycka vår glädje över de medarbetare vi tar emot.

Bergets Vision 64. Vissa tider kommer också andra, tillfälliga medarbetare till vår hjälp. Så har det fungerat och fungerat bra. Men om det inte kommer några och om... Plötsligt kan vi stå där?! Kan det fortgå så här? Hur skall vi se på problemet? Endast volontärer ger ingen kontinuitet. Endast anställda yrkesmänniskor för t.ex. mat, städning, ekonomi, vaktmästeri kan ge ett perfekt fungerande ställe, en institution – utan miljö! – och så kan kallelsen gå förlorad.

Bergets Vision 65. Hur ser den fortsatta vägen ut? Det är inte våra begränsningar som skulle kunna omöjliggöra kallelsen – men däremot en bristande tillit till Honom som kallar. Att ha fått följa utvecklingen på Berget har varit oerhört inspirerande. Alla dess helhjärtade och oegennyttiga insatser, där kärlekens och trons motivationskraft blir så tydlig.

Bergets Vision 66. Tro väcker tro, kärlek väcker generös genkärlek – det blir en positiv spiral, en vänskapens dynamik, som gör det omöjliga möjligt! Utan den dynamiken skulle Berget inte finnas!

Bergets Vision 67. Våra Vänner har genom åren ställt sig till förfogande på många olika sätt: genom att ge sitt arbete i kök och städning, skänka eller samla in pengar, bygga, konstruera, gallra i skogen, leda retreater, kurser – i en hängivenhet och uthållighet som bara äkta vänskap kan ge! Utan våra vänner skulle Berget inte kunnat klara reparationer eller nödvändiga nyinvesteringar.

Bergets Vision 68. Våra vänners hängivenhet är livsnödvändigt för Berget. Det som Berget står för – och som med åren blivit allt klarare – är kanske inte alltid opportunt men väcker klar genklang. Vägen måste fortsätta i samma anda. Förtröstan och kärlek lyser upp både hjärta och förstånd. Pessimismen får aldrig tillåtas förmörka sikten!

Bergets Vision 69. Bönen och hoppet är oskiljaktiga. Jesus säger: ”Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd” (Matt 9:28). Bönen om medarbetare måste alltid finnas – och kommer att få svar, när vi är trogna kallelsen. Bönen är samverkan med den helige Ande. Bönen öppnar våra ögon för de gåvor Gud vill ge och de nya möjligheter som kan vara helt dolda för oss!

Bergets Vision 70. Den heliga jungfrun Maria frågade inför det oförlikneliga uppdraget: Hur skall detta ske? Och svaret från ängeln var: Helig Ande… och kraft från höjden…! Hon är alla troendes mor. Hon visar vägen!

  • Vad är Berget?
  • Volontär på Berget
  • Vän med Berget
  • Retreat och meditation