Bergets juridiska status

Mot bakgrund vad som sägs i sociala medier och på andra ställen kan det kanske vara på sin plats att lämna vissa fakta kring Stiftelsen Berget.

Berget är en särskild stiftelse som styrs av svensk lag, stiftelselagen. Enligt stiftelsens stadgar ska stiftelsen bedriva “kyrklig retreatverksamhet och att även i övrigt verka för andlig förnyelse och fördjupning” (§ 1 i stadgarna). Inget sägs i stadgarna om att stiftelsen ska vara knuten till något särskilt trossamfund, varken den Svenska kyrkan eller den Katolska kyrkan.

Det sägs vidare i stadgarna att styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs vid stiftelsens vänners årsmöte för en tid av fyra år. Föreståndaren utses av styrelsen och är inför styrelsen ansvarig för stiftelsens verksamhet (§ 4 i stadgarna).

Av dessa regler i stadgarna framgår att styrelsen för Stiftelsen Berget är det organ som har beslutanderätten över den verksamhet som bedrivs på Berget samt att varken Svenska kyrkan eller den Katolska kyrkan eller annat trossamfund har något direkt inflytande över verksamheten respektive styrelsens sammansättning. Vidare framgår att det är styrelsen som utser och som - om så skulle påfordras - entledigar föreståndaren.

Av dessa bestämmelser i stiftelsens stadgar, som enligt stiftelselagen i princip inte kan ändras, följer att Berget inte kan anses tillhöra eller vara en del av Svenska kyrkan respektive den Katolska kyrkan. Stiftelsen Berget lever sitt eget liv, ägt av ingen annan än sig själv. Förutom att bedriva den i stadgarna angiva verksamheten äger stiftelsen samtliga byggnader och annan egendom på Berget. Enligt stadgarna kan stiftelsen inte genom gåva överlämna sagda egendom till annan, t ex till Svenska kyrkan eller alternativt till den Katolska kyrkan.

Ur strikt juridisk utgångspunkt medför därför den omständigheten att den nuvarande föreståndaren konverterar till den Katolska kyrkan inte att Berget därigenom blir en Katolsk stiftsgård lika lite som den för närvarande kan anses utgöra en stiftsgård tillhörig Svenska kyrkan. Berget är konfessionslös.

Känslomässigt kan möjligen någon betraktare anse att Berget blir katolskt i och med att föreståndaren och merparten av medlemmarna i den ekumeniska kommuniteten “Den heliga treenigheten” konverterar till den Katolska kyrkan nästa år. Till det bör dock konstateras att verksamheten såsom den bedrivs för närvarande kommer att bedrivas på i stort sett samma sätt efter det att denna konvertering skett. Redan idag firas såväl svenskkyrklig mässa som katolsk mässa på Berget. Den svenskkyrkliga mässan sker i S:t Davidsgårdens kapell och den katolska mässan i S:t Dominicuskapellet. I framtiden kommer båda mässorna att dagligen firas i S:t Davidsgårdens kapell; den svenskkyrkliga kl 08:30 och den Katolska på eftermiddagen i anslutning till tidegärdens vesper.

Kommuniteten “Den heliga treenigheten” har utsett den katolska biskopen Anders Aborelius till sin beskyddande biskop. I och med att Stiftelsen Berget är konfessionslös har stiftelsen inte utsett någon beskyddande biskop för sig. Tillsynsansvaret över stiftelsens verksamhet hör istället enligt lag under Länsstyrelsen i Falun.

Jan-eric Jonsgården
/ordförande för Stiftelsen Berget/

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till enskilda samtal

Möjlighet till enskild vägledning och samtal.

RETREAT - ”VILKEN VÄN VI HAR I JESUS”

En retreat om att leva i vänskap med Jesus

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!